West Bengal State Marketing Board
BLOCK WISE DETAILS OF MINORITY POPULATION AS CENCUS 2001 : NORTH 24 PGS

NORTH 24 PGS

BlockTotal PersonsMuslim Persons% of MuslimOther Minorities% of Other Minorities
Sandesh-
khali II
136318 27696 20.32 516 0.38
Sandesh-
khali I
140476 38826 27.64 122 0.09
Rajarhat 145381 60108 41.35 1089 0.75
Basir-
hat I
140041 98638 66.76 25 0.02
Habra II 149837 72001 48.05 373 0.25
Hingal-
ganj
156400 17280 11.05 54 0.03
Barrack-
pur I
157047 21212 13.51 1670 1.06
Barrack-
pur II
158827 30904 19.46 916 0.58
Amdan-
ga
165792 92837 56.00 53 0.03
Minakhan 168965 82944 49.09 798 0.47
Bara-
sat II
169098 123253 72.89 99 0.06
Hasna-
bad
177521 96710 54.48 33 0.02
Haroa 182522 105938 58.04 63 0.03
Habra I 188171 47623 25.31 851 0.45
Basir-
hat II
194020 133527 68.82 51 0.03
Bagda 219814 37676 17.14 1171 0.53
Swarup-
nagar
226608 102911 45.41 117 0.05
Bara-
sat I
238075 104451 43.87 325 0.14
Badu-
ria
247638 157906 63.76 44 0.02
Deganga 275350 191408 69.51 234 0.08
Gaigha-
ta
300588 18841 6.27 782 0.26
Bongaon 344044 69777 20.28 1609 0.47
Total 8934286 2164058 24.22 39820 0.45